‏قواعد فقه (عمید زنجانی)
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان : فارسی
ناشر : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی | مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر
گردآورنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : خرسندی
گزیده کتاب انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : طوبی
مبانی اندیشه سیاسی اسلام
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر (مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مبانی حقوق اساسی
مصحح: احمدزاده، ابوالفضل - نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : مجد
مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر
مصحح: احمدزاده، ابوالفضل - نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : مجد
مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی)
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : دانشگاه گیلان. جهاد دانشگاهی. بخش فرهنگی. واحد انتشارات
مبانی و روش‏های تفسير قرآن
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان : فارسی
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
موجبات ضمان
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : نشر ميزان
نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی - نويسنده: موسی‌زاده، ابراهیم
زبان :
ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی