حرمة ذبائح أهل الکتاب
محقق: اعرجی، زهیر - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رساله‌های خطی فقهی
سایر: گروهی از محققان - سایر: هاشمی شاهرودی، محمود
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
کلیا‌ت‌ اشعا‌ر و آثا‌ر فا‌رسی‌ شیخ‌ بها‌ءا‌لدین‌ محمد العا‌ملی‌ مشهور به‌ شیخ‌ بها‌ئی
به کوشش: جواهری، غلام حسین - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی محمودی
مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین
محشی: خواجوئی، اسماعیل بن محمدحسین - محقق: رجایی، مهدی - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین -
زبان : عربی
ناشر : آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية
مفتاح الفلاح
مترجم: بسطامی، علی بن طیفور - مقدمهنويس: حسن زاده آملی، حسن - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : حکمت
مفتاح الفلاح في عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحبات
نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : عربی
ناشر : دار الأضواء | دار الکتاب الإسلامي
من لايحضره الفقيه
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مقدمه نويس: غفاری، علی‌‎اکبر - مصحح: غفاری، علی‌‎اکبر -
زبان : عربی
ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي