ارمغان شهید
نويسنده: شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی - مترجم: مخبر دزفولی، عباس
زبان : فارسی
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
إرهاب الجنوب: ترجمه إرشاد القلوب
نويسنده: دیلمی، حسن بن محمد - مقدمه نويس: مرعشی، شهاب‌الدین - مترجم: مسترحمی، هدایت‌‎الله -
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی بوذرجمهری مصطفوی
أساس البلاغة
نويسنده: زمخشری، محمود بن عمر
زبان : عربی
ناشر : دار صادر
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار
نويسنده: طوسی، محمد بن حسن - شارح: عاملی، محمد بن حسن
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
اسرار آل محمد (ص)
مترجم: افتخارزاده، محمود - نويسنده: سلیم بن قیس هلالی
زبان : فارسی
ناشر : رسالت قلم
اسرار آل محمد عليهم السلام
مترجم: انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل - نويسنده: سلیم بن قیس هلالی
زبان : فارسی
ناشر : نشر الهادی
اسرار توحيد
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم: اردکانی، محمد علی
زبان : فارسی
ناشر : علميه اسلاميه
آسمان و جهان
مصحح: بهبودی، محمدباقر - نويسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
اصول كافى
نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب - شارح: کمره‎‌ای، محمدباقر - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه
أصول کافي
مترجم: رسولی، هاشم - شارح و مترجم: مصطفوی، جواد - تهيه کننده: کتابچی، محمود - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
زبان : فارسی، عربی
ناشر : کتابفروشی علميه اسلاميه
اعتقادات صدوق (ترجمه)
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم: حسنی، محمدعلی بن محمد - محشی: مفید، محمد بن محمد -
زبان : فارسی
ناشر : علميه اسلاميه
أعلام الدین في صفات المؤمنین
نويسنده: دیلمی، حسن بن محمد - سایر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث