الشیعة في الإسلام
مترجم: بهاء الدین، جعفر - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - گردآورنده: مرکز بقیه الله الاعظم (ع) للدراسات و النشر -
زبان : عربی
ناشر : مرکز باء للدراسات. بيت الکاتب
القرآن الکریم
مترجم: آیت‌اللهی، مهدی - خطاط: نیریزی، احمد
زبان : فارسی
ناشر : جهان آرا
القرآن الکریم
مترجم: صفوی، محمدرضا
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دفتر نشر معارف
المیزان في تفسیر القرآن
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
انسان از آغاز تا انجام
به کوشش: خسرو شاهی، هادی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مترجم: لاریجانی، صادق -
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
بدایة الحکمة
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : عربی
ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
بررسی‌های اسلامی
گردآورنده: خسرو شاهی، هادی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
برهان (طباطبائی)
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مترجم: قوام صفری، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
تحریری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم
نويسنده: شریعتی سبزواری، محمدباقر - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مصحح: مطهری، مرتضی -
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
ترجمه بدایة الحکمة
مترجم: سعیدی روشن، محمدباقر - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : [بی نا]
ترجمه و شرح بدایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی
شارح و مترجم: شیروانی، علی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم) | دار الفکر
ترجمه و شرح نهایة الحکمة
شارح و مترجم: شیروانی، علی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دار الفکر