آداب الصحبة
محقق: شامی، عباس یوسف - نويسنده: شعرانی، عبدالوهاب بن احمد
زبان : عربی
ناشر : دار الفارابي
آداب الصلاة (چاپ قدیم)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
آداب النفوس
نويسنده: حارث محاسبی، حارث بن اسد - محقق: عطا، عبدالقادر احمد
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الکتب الثقافیة
آداب راز و نیاز به درگاه بی‌نیاز
نويسنده: ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد - مترجم: نائیجی، محمد حسین
زبان : فارسی
ناشر : کيا
أدب النفس
نويسنده: حکیم ترمذی، محمد بن علی - مصحح: سایح، احمد عبدالرحیم
زبان : عربی
ناشر : الدار المصرية اللبنانية
اربع رسائل في التصوف
محقق و مقدمه نویس: سامرایی، قاسم - نويسنده: قشیری، عبدالکریم بن هوازن
زبان : عربی
ناشر : المجمع العلمي العراقي
ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق
مصحح: عارف نو شاهی، رضا الله شاه - مقدمه نويس: عارف نو شاهی، رضا الله شاه - نويسنده: قلانسی نسفی، عبدالله بن محمد -
زبان : فارسی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
إرشاد ذوي العقول إلی براءة الصوفیة من الاتحاد و الحلول
مقدمه نويس: بربلی، احمد بن مصطفی - گردآورنده: مزیدی، احمد فرید
زبان : عربی
ناشر : دار الآثار الاسلامية
از کوچه رندان
نويسنده: زرین‌کوب، عبدالحسین
زبان : فارسی
ناشر : امير کبير
أسرار التوحید فی مقامات أبی سعید
مصحح: ژوکوفسکی، والنتین آلکسی یویچ - نويسنده: محمد بن منور
زبان : فارسی
ناشر : الياس ميرزا بوراغانسکی
أسرار التوحید في مقامات الشیخ ابی سعید
مقدمه نويس: جمعه، بدیع محمد - مترجم: قندیل، اسعاد عبدالهادی - نويسنده: محمد بن منور -
زبان : عربی
ناشر : المجلس الأعلی للثقافة
أسرار الشهود في معرفة الحق المعبود
نويسنده: لاهیجی، محمد بن یحیی
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]