سید رضی (جعفری)
نويسنده: جعفری، محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : طرح نو
سید رضی مؤلف نهج البلاغه (دوانی)
نويسنده: دوانی، علی
زبان : فارسی
ناشر : بنياد نهج البلاغه
شرح نهج البلاغة (ابن أبی الحدید)
محقق: ابراهیم، محمد ابوالفضل - شارح: ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله - گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول
زبان : عربی
ناشر : دار إحیاء الکتب العربیة | مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)
عبقریة الشریف الرضي
نويسنده: زکی مبارک، محمد
زبان : عربی
ناشر : دار الجيل
‏فروغ فقه و ادب
نويسنده: دین‌پرور، محسن
زبان : فارسی
ناشر : نشر روشنگر
‏کاخ دلاویز، یا، تاریخ شریف رضی
نويسنده: برقعی، علی اکبر
زبان : فارسی
ناشر : مطبعه ارمغان
منهاج البراعة (خویی)
شارح: حسن زاده آملی، حسن - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول - مصحح: میانجی، ابراهیم - شارح: هاشمي خويي، حبيب الله بن محمد - شارح: کمره‎‌ای، محمدباقر -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مکتبة الاسلامية
نهج البلاغة (ترجمه انصاریان)
مترجم: انصاریان، حسین - نويسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دار العرفان
نهج البلاغة (ترجمه دشتی‏)
مترجم: دشتی، محمد - گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مشهور
نهج البلاغة (ترجمه شهیدی‏)
گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - مترجم: شهیدی، جعفر - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نهج البلاغة (صبحی صالح)
گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - محقق: صالح، صبحی - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة دار الهجرة
‏ولایت نامه
نويسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - مترجم: کافی، محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : پيام امام هادی (عليه السلام)