‏فروغ فقه و ادب
نويسنده: دین‌پرور، محسن
زبان : فارسی
ناشر : نشر روشنگر
‏کاخ دلاویز، یا، تاریخ شریف رضی
نويسنده: برقعی، علی اکبر
زبان : فارسی
ناشر : مطبعه ارمغان
منهاج البراعة (خویی)
شارح: حسن زاده آملی، حسن - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول - مصحح: میانجی، ابراهیم - شارح: هاشمي خويي، حبيب الله بن محمد - شارح: کمره‎‌ای، محمدباقر -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مکتبة الاسلامية
نسخه ترجمه نهج البلاغه (بر اساس ترجمه انصاری)
مترجم: انصاری، محمد علی (قمی) - گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی
ناشر : مؤلف
نسخه ترجمه نهج البلاغه (بر اساس ترجمه سپهر)
مترجم: سپهر خراسانی، احمد - گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی
ناشر : مترجم
نسخه ترجمه نهج البلاغه (بر اساس ترجمه شرقی)
مترجم: شرقی، محمد علی - گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی
ناشر : مترجم
نسخه ترجمه نهج البلاغه (براساس ترجمه اردبیلی)
مترجم: الهی اردبیلی، حسین بن عبدالحق - شارح: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]
نهج البلاغة (ترجمه انصاریان)
مترجم: انصاریان، حسین - نويسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دار العرفان
نهج البلاغة (ترجمه دشتی‏)
مترجم: دشتی، محمد - گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مشهور
نهج البلاغة (ترجمه شهیدی‏)
گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - مترجم: شهیدی، جعفر - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نهج البلاغة (صبحی الصالح)
گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - محقق: صالح، صبحی - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة دار الهجرة
‏ولایت نامه
نويسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین - مترجم: کافی، محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : پيام امام هادی (عليه السلام)