التصحیف فی متن الحدیث
نويسنده: مسجدی، حیدر
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
التعلیقة الاستدلالیة علی العروة الوثقی (مشکینی)
محقق: درایتی، محمدحسین - محقق: طاهری‌کیا، ابراهیم - شارح: مشکینی اردبیلی، علی - نويسنده: یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
التعلیقة الإستدلالیة علی تحریر الوسیلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: سید ابراهیمی، مرتضی - محشی: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
التعلیقة الاستدلالیة علی شرائع الإسلام
محقق: سید ابراهیمی، مرتضی - نويسنده: محقق حلی، جعفر بن حسن - محشی: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الجنة و النار في الکتاب و السنة
نويسنده: محمدی ری‌شهری، محمد - نويسنده: موسوی، رسول
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الحاشیة علی اصول الکافي
مصحح: حسینی اشکوری، صادق - نويسنده: علوی عاملی، احمد بن زین العابدین
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الحاشیة علی أصول الکافي
نويسنده: استر آبادی، محمد امین بن محمد شریف - محقق: فاضلی، علی - مصحح: قزوینی، خلیل بن غازی - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الحاشیة علی أصول الکافي
محقق: درایتی، محمدحسین - محشی: رفیعا، محمد بن حیدر - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الحاشیة علی أصول الکافی
نويسنده: عاملی، بدرالدین بن احمد - محقق: فاضلی، علی - گردآورنده: موسوی، محمدتقی - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الحج و العمرة في الکتاب و السنة
نويسنده: محمدی ری‌شهری، محمد - نويسنده: مسعودی، عبدالهادی
زبان :
ناشر : دار الحدیث
‏الدر المنظوم من کلام المعصوم
محقق: درایتی، محمدحسین - نويسنده: شیخ علی صغیر، علی بن زین ‌الدین - نويسنده: شیخ علی کبیر، علی بن محمد - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الدنیا و الآخرة في الکتاب و السنة
نويسنده: محمدی ری‌شهری، محمد - نويسنده: موسوی، رسول
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر