پژوهیار 2

نرم افزار استناددهی و سازمان دهی منابع پژوهشی

Discount  25 %  40,000   
30,000 Toman

مجموعه نرم‌ افزارهای نور

بسته ویژه شامل مجموعه ای از برترین نرم افزارهای تولید شده در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

440,000 Toman