اسناد پادريان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : به کوشش:ستوده، منوچهر - به کوشش:افشار، ایرج

تعداد صفحات : بیست و دو، 328ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - صفویان، 907 - 1148ق. - اسناد و مدارک - کرملیان - ایران

کتاب "اسناد پادريان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه میراث مکتوب

مجموعه‌ای از آثار تحقیقی و تصحیح شده از متون کهن ایران و اسلام

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون 290 عنوان کتاب در 351 جلد منتشر کرده است. این نرم‌افزار، شامل متن 201 عنوان (231 جلد) از آثار این مرکز، در موضوعاتی همچون: «زبان و ادبیات فارسی و عربی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «تاریخ و جغرافیا»، «نسخه برگردان ها»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «کتاب شناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «ارج‌نامه‌ها»، «جشن نامه ها» و... می‌باشد.

موجود نیست

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

30,000 Toman