آثار شيعيان امامی در تراجم و رجال (در قرن های پنجم تا دهم هجری)

زبان : فارسی

ناشر : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)، مرکز انتشارات

سایر نویسندگان : نويسنده:میر عبد اللهی، محمد حسین

تعداد صفحات : 176ص.

موضوعات مرتبط : شیعه - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - محدثان شیعه - سرگذشت نامه و کتاب شناسی