اترکنامه تاریخ جامع قوچان

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده: شاکری، رمضانعلی

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : قوچان - آداب و رسوم | قوچان - اوضاع اجتماعی | قوچان - اوضاع اقتصادی | قوچان - تاریخ

کتاب "اترکنامه تاریخ جامع قوچان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

18,000 تومان