بانگ جرس

زبان : فارسی

ناشر : شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

سایر نویسندگان : نويسنده: پرتو علوی، عبدالعلی

تعداد صفحات : 177ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. دیوان - نقد و تفسیر | شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد

کتاب "بانگ جرس" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان