العروض و القوافي

زبان :

ناشر : دار النشر للجامعات

سایر نویسندگان : نويسنده: اب‍ن‌ م‍ق‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر - محقق: مبارکی، یحیی بن علی

تعداد صفحات : 142ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب " العروض و القوافي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان