أخلاق الوزیرین

زبان : عربی

ناشر : دار صادر

سایر نویسندگان : نويسنده: ابو حیان توحیدی، علی بن محمد - محقق: طنجی، محمد بن تاویت

تعداد صفحات : ف، [666]ص.

موضوعات مرتبط : ابن عمید، ابو الفضل محمد بن حسین، 298؟ - 360ق. نقد و تفسیر | صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 326 - 385ق. - نقد و تفسیر | وزیران - ایران |

کتاب "أخلاق الوزیرین" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید