الأفعال

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة دار الشعب

سایر نویسندگان : مصحح: علام، محمد مهدی - محقق: محمد شرف، حسین محمد - نويسنده: معافری، سعید بن محمد -

تعداد صفحات : 4ج. در 5 مجلد

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو | زبان عربی - فعل | زبان عربی - مسایل لغوی |

کتاب "الأفعال" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان