الإیضاح في شرح المفصل

زبان : عربی

ناشر : دار سعدالدين

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن حاجب، عثمان بن عمر - نويسنده: زمخشری، محمود بن عمر - محقق: عبدالله، ابراهیم محمد -

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو | زمخشری، محمود بن عمر، ۴۶۷ - ۵۳۸ق. المفصل فی النحو - نقد و تفسیر

کتاب "الإیضاح في شرح المفصل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

36,000 تومان