الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن‌انباری، عبدالرحمن بن محمد - نويسنده: عبدالحمید، محمد محیی‌الدین

تعداد صفحات : 2ج. در یک مجلد (719ص.)

موضوعات مرتبط : زبان عربی - شواهد شعری | زبان عربی - نحو | شواهد شعری |

کتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 Toman