البلاغة الواضحة، البیان و المعاني و البدیع للمدارس الثانویة

زبان : عربی

ناشر : موسسة الصادق (ع)

سایر نویسندگان : نويسنده: امین، مصطفی - نويسنده: جارم‌، علی

تعداد صفحات : [306]، [158]ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - بدیع - راهنمای آموزشی (متوسطه) | زبان عربی - بدیع - مسایل، تمرین‏ها و غیره (متوسطه) | زبان عربی - معانی و بیان - راهنمای آموزشی (متوسطه) | زبان عربی - معانی و بیان - مسایل، تمرین‏ها و غیره (متوسطه)

کتاب "البلاغة الواضحة، البیان و المعاني و البدیع للمدارس الثانویة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 Toman