القواعد النحویة

زبان : عربی

ناشر : حوزه علميه قم. مرکز مديريت

سایر نویسندگان : نويسنده: حسینی خراسانی، قاسم - نويسنده: ملکی اصفهانی، محمود

تعداد صفحات : 312ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "القواعد النحویة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 Toman