أخبار النحويين البصريين

زبان :

ناشر : شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابي الحلبي و اولاده

سایر نویسندگان : محقق: خفاجی، محمد عبدالمنعم - محقق: زینی، طه محمد - نويسنده: سیرافی، حسن بن عبد الله -

تعداد صفحات : 87ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "أخبار النحويين البصريين" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان