تفسير القرآن الكريم

زبان :

ناشر : کوثر مبین

سایر نویسندگان : مترجم: دشتی نجفی، فاطمه - : دشتی نجفی، محمدباقر - نويسنده: شبر، عبدالله -

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : تفاسیر شیعه - قرن 13ق.

کتاب "تفسير القرآن الكريم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

ترجمه تفسیر شبر

ترجمه تفسیر سید عبدالله شبر تا آیه 30 سوره انعام

ترجمه تفسیر سید عبدالله شبر تا انتهای آیه 30 سوره انعام به قلم خانم فاطمه دشتی نجفی

18,000 Toman