النسب

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده: ابوعبید، قاسم بن سلام - محقق: درع، مریم محمد خیر - مقدمهنويس: زکار، سهیل -

تعداد صفحات : 477ص.

موضوعات مرتبط : ابو عبید، قاسم بن سلام، ۱۵۴؟ - ۲۲4ق. - سرگذشت نامه | اعراب - نسب نامه - متون قدیمی تا قرن 14 | عربستان - نسب نامه - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "النسب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید