أدب الکتاب

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العلمیة

سایر نویسندگان : محقق:آلوسی، محمود شکری - نويسنده:صولی، محمد بن یحیی - مصحح:اثری، محمد بهجه

تعداد صفحات : 272 ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - فن نگارش - شعر عربی - مجموعه‌ها - صولی، محمد بن یحیی، - 335؟ق. - سرگذشت نامه - نثر عربی - مجموعه‌ها - نویسندگی

کتاب "أدب الکتاب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

25,500 تومان