الأطول

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية

سایر نویسندگان : نويسنده: خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن - نويسنده: سکاکی، یوسف بن ابی‌بکر - شارح: ع‍ص‍ام‌ال‍دی‍ن‌ اس‍ف‍رای‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د - محقق: هنداوی، عبدالحمید

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن، 666 - 739ق. تلخیص المفتاح - نقد و تفسیر | زبان عربی - بدیع | زبان عربی - معانی و بیان |

کتاب "الأطول " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان