تلخیص کتاب أرسطو طالیس في الجدل

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : خلاصه کننده: ابن رشد، محمد بن احمد - نويسنده: ارسطو - محقق: سالم، محمد سلیم -

تعداد صفحات : ز، 503ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. الجدل - نقد و تفسیر | فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تلخیص کتاب أرسطو طالیس في الجدل" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه تخصصی و معجم موضوعی منطق

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق و متن 120 عنوان کتاب و رساله در قسمت کتابخانه تخصصی ...

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق، ارائه متن 120 عنوان کتاب و رساله از آثار منطقی در قسمت کتابخانه تخصصی ...

10,000 تومان