■■■ المنطق لابن المقفع، حدود المنطق لابن بهریز (چون با اتوماسیون 1754 یکی بود حذف شد.)

زبان : عربی

ناشر : انجمن فلسفه ايران

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن بهریز، حبیب بن بهریز - نويسنده: ابن‌مقفع، عبدالله بن دادویه - مصحح: دانش پژوه، محمد تقی -

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "■■■ المنطق لابن المقفع، حدود المنطق لابن بهریز (چون با اتوماسیون 1754 یکی بود حذف شد.)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید