إشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور

زبان : عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : مصحح: اوجبی، علی - شارح: دشتکی، منصور بن محمد - نويسنده: دوانی، محمد بن اسعد - نويسنده: سهروردی، یحیی بن حبش

تعداد صفحات : نود و شش، 515ص.

موضوعات مرتبط : دوانی، محمد بن اسعد، ۸۳۰ - ۹۰۸؟ق. شواکل الحور - نقد و تفسیر | سهروردی، یحیی بن حبش، 549؟ - 587ق. هیاکل النور - نقد و تفسیر | فلسفه اسلامی |

کتاب "إشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

36,000 تومان

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید

معجم موضوعی حکمت اشراق

فرهنگ موضوعی ۱۶ جلد از آثار شیخ اشراق و دیگر آثار حکمت اشراق

فرهنگ موضوعی ۱۰ عنوان کتاب در ۱۶ جلد از آثار شیخ اشراق و دیگر آثار حکمت اشراق، شامل: چکیده‌نویسی متن، نمايه‌سازی و ...

27,000 تومان