■■■ رسالة في تعقب الموضع الجدلی (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله سوم با اتوماسیون 1708 ادغام گردید)

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن سینا، حسین بن عبد الله - اهتمام: ایزوتسو، توشیهیکو - اهتمام: دانش پژوه، محمد تقی - اهتمام: محقق، مهدی

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "■■■ رسالة في تعقب الموضع الجدلی (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله سوم با اتوماسیون 1708 ادغام گردید)" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید

حکیم بو علی سینا رحمه الله

۷۷ عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در ۱۰۰ جلد از آثار مربوط به حکیم بو علی سینا

متن کامل ۷۷ عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در ۱۰۰ جلد از آثار مربوط به حکیم ابو علی سینا به زبان فارسی و عربی در موضوعاتی چون: الهیات، نبوت، معاد، حکمت مشاء، حکمت عملی، طبیعیات، علوم غریبه، منطق، ادبیات، طب، ریاضیات، فیزیک، سیاست و ...

36,000 تومان