■■■ ‏قرآن مجید مترجم؛ مع تفسیر حسینی (این اتوماسیون حذف و به عنوان ترجمه با اتوماسیون 1987 ادغام گردید)

زبان : فارسی

ناشر : کتابفروشی نور

سایر نویسندگان : مترجم: شاه ولی‌الله، احمد بن عبدالرحیم - سایر: کاشفی، حسین بن علی

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "■■■ ‏قرآن مجید مترجم؛ مع تفسیر حسینی (این اتوماسیون حذف و به عنوان ترجمه با اتوماسیون 1987 ادغام گردید)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تولید نسخه جدید