اسناد پادريان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : گردآورنده: افشار، ایرج - مصحح: افشار، ایرج - مصحح: ستوده، منوچهر - گردآورنده: ستوده، منوچهر

تعداد صفحات : بیست و دو، 328ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - صفویان، 907 - 1148ق. - اسناد و مدارک | کرملیان - ایران

کتاب "اسناد پادريان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

54,000 تومان

کتابخانه میراث مکتوب

مجموعه‌ای از آثار تحقیقی و تصحیح شده از متون کهن ایران و اسلام

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون 290 عنوان کتاب در 351 جلد منتشر کرده است. این نرم‌افزار، شامل متن 201 عنوان (231 جلد) از آثار این مرکز، در موضوعاتی همچون: «زبان و ادبیات فارسی و عربی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «تاریخ و جغرافیا»، «نسخه برگردان ها»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «کتاب شناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «ارج‌نامه‌ها»، «جشن نامه ها» و... می‌باشد.

موجود نیست