أخبار النحويين لإمام القراء و النحويين

زبان :

ناشر : دار الصحابة للتراث

سایر نویسندگان : مقدمه نويس: سید، مجدی فتحی - نويسنده: مقري، عبدالواحد بن عمر

تعداد صفحات : 64ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "أخبار النحويين لإمام القراء و النحويين" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان