کارگاه های آموزش نرم‌افزار

کاربرد فن آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش
کاربرد فن آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش

کارگاه آموزشی دانشنامه علوی
کارگاه آموزشی دانشنامه علوی

کارگاه آموزشی نور الحکمه ۳-جلسه 1
کارگاه آموزشی نور الحکمه ۳-جلسه 2
کارگاه آموزشی نور الحکمه ۳-جلسه 1
کارگاه آموزشی نور الحکمه ۳-جلسه 2

کارگاه آموزشی مثنوی معنوی
کارگاه آموزشی مثنوی معنوی

کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲-جلسه 1
کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲-جلسه 2
کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲-جلسه 3
کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲-جلسه 1
کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲-جلسه 2
کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲-جلسه 3

کارگاه آموزشی سیره معصومان علیهم السلام-جلسه 1
کارگاه آموزشی سیره معصومان علیهم السلام-جلسه 2
کارگاه آموزشی سیره معصومان علیهم السلام-جلسه 1
کارگاه آموزشی سیره معصومان علیهم السلام-جلسه 2

کارگاه آموزشی جامع الاحادیث 3.5 -جلسه 1
کارگاه آموزشی جامع الاحادیث 3.5 -جلسه 2
کارگاه آموزشی جامع الاحادیث 3.5 -جلسه 3
کارگاه آموزشی جامع الاحادیث 3.5 -جلسه 1
کارگاه آموزشی جامع الاحادیث 3.5 -جلسه 2
کارگاه آموزشی جامع الاحادیث 3.5 -جلسه 3


کارگاه آموزشی حافظ

کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 1
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 2
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 3
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 4
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 5
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 6
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 1
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 2
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 3
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 4
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 5
کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ -جلسه 6