تاریخ علماء بغداد

زبان : عربی

ناشر : الدار العربية للموسوعات

سایر نویسندگان : مصحح:عزاوی، محامی عباس - نويسنده:سلامی دمشقی، محمد بن رافع

تعداد صفحات : 200ص.

موضوعات مرتبط : بغداد - سرگذشت نامه - مجتهدان و علما - بغداد - سرگذشت نامه