معجم الأدباء

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله - محقق:عباس، احسان

تعداد صفحات : 7ج. (ز، 3541ص.)

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - تاریخ و نقد - ادبیات عربی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - شاعران عرب - سرگذشت نامه - نویسندگان اسلامی - سرگذشت نامه - نویسندگان عرب - سرگذشت نامه