شیعه در گذر تاریخ

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:سبحانی تبریزی، جعفر - مترجم:بینش، عبد الحسین

تعداد صفحات : 171ص.

موضوعات مرتبط : شیعه - تاریخ