بدعت (معیارها و پیامدها)

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : مترجم:حاتمی طبری، کاظم - نويسنده:بیاتی، جعفر

تعداد صفحات : 167ص.

موضوعات مرتبط : بدعت و بدعت گذاران