أخبار و حکایات

زبان : عربی

ناشر : دار البشائر

سایر نویسندگان : محقق: صالح، ابراهیم - نويسنده: غسانی، محمد بن فیض

تعداد صفحات : 75 ص.

موضوعات مرتبط : احادیث اخلاقی | اندرز نامه‌های عربی | داستانهای اخلاقی |

کتاب "أخبار و حکایات" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید