معاني القرآن

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : محقق: شلبی، عبدالفتاح اسماعیل - نويسنده: فراء، یحیی بن زیاد - محقق: نجاتی، احمد یوسف - محقق: نجار، محمد علی - مصحح: نجدی ناصف، علی -

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : تفاسیر اهل سنت - قرن 2ق. | قرآن -- مسائل لغوی

کتاب "معاني القرآن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

54,000 تومان