الأمثال

زبان :

ناشر : دار المأمون للتراث

سایر نویسندگان : نويسنده: ابوعبید، قاسم بن سلام - محقق: قطامش، عبدالمجید

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "الأمثال" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان

قاموس النور 3

فرهنگ واژگان عربی و فارسی

متن 141 عنوان کتاب در 382 جلد از منابع مهم لغوی عربی و فارسی و ...

90,000 تومان