الغریب المصنف

زبان : عربی

ناشر : المؤسسة الوطنیة للترجمة و التحقیق و الدراسات «بیت الحکمة»

سایر نویسندگان : نويسنده: ابوعبید، قاسم بن سلام - مصحح: عبیدی، محمد مختار

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - اصطلاحها و تعبیرها | زبان عربی - واژه شناسی

کتاب "الغریب المصنف" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

45,000 تومان

قاموس النور 2

فرهنگ جامع زبان عربی

متن کامل 39 عنوان کتاب لغت در 200 جلد به زبان عربی و فارسی در زمینه: معجم موضوعی، معجم لفظی، معجم قرآنی، معجم روایی، معجم فلسفی، معجم فقهی، معجم طبی، معجم جغرافیا و ...

36,000 تومان