الشاهنامه

زبان : عربی

ناشر : اسدی

سایر نویسندگان : مترجم: بنداری، فتح بن علی - مصحح: عزام، عبدالوهاب - نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم -

تعداد صفحات : 2ج. در یک مجلد

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 4ق. - ترجمه شده به عربی

کتاب "الشاهنامه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 Toman