پنج گنج فردوسی، خلاصه پنج داستان شور انگیز

زبان : فارسی، انگلیسی

ناشر : آتليه هنر

سایر نویسندگان : مترجم: سلطانی یکتا، فاطمه - خطاط: فدائی منش، مجید - نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم - مترجم: وارنر، آرتور جورج - نويسنده: وارنر، آرتور جورج - مترجم: وارنر، ادموندگردآورنده: کوشا، احمد

تعداد صفحات : 5 ج

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 4ق. | شعر فارسی - قرن 4ق. - ترجمه شده به انگلیسی

کتاب "پنج گنج فردوسی، خلاصه پنج داستان شور انگیز" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 Toman