أزلیة النفس و معه رسالتان

زبان : فارسی

ناشر : مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن کمونه، سعد بن منصور - مقدمه نويس: اشمیتکه، زابینه - مصحح: برخواه، انسیه - مقدمه نويس: پور جوادی، رضا

تعداد صفحات : 237، 8ص.

موضوعات مرتبط : ابن کمونه، سعد بن منصور، - 683ق. - سرگذشت نامه | فلسفه اسلامی | نفس (فلسفه) |

کتاب "أزلیة النفس و معه رسالتان" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

70,000 تومان

کتابخانه تخصصی و فرهنگ موضوعی حکمت مشاء

متن 167 عنوان کتاب در 226 جلد، مشتمل بر 159 عنوان رساله از آثار حکمت مشاء،

متن 167 عنوان کتاب در 226 جلد، مشتمل بر 159 عنوان رساله از آثار حکمت مشاء، فرهنگ موضوعی 14 عنوان کتاب در 18 جلد از آثار حکمت مشاء، شامل: چکیده‌نویسی متن (55597 موضوع)، نمایه‌سازی (44134 نمایه)

90,000 تومان