أزلیة النفس و معه رسالتان

زبان : فارسی

ناشر : مجلس شورای اسلامی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن کمونه، سعد بن منصور - مقدمه انگليسي:پور جوادی، رضا - مقدمه انگليسي:اشمیتکه، زابینه - مقدمه و تصحیح:برخواه، انسیه

تعداد صفحات : 237، 8ص.

موضوعات مرتبط : ابن کمونه، سعد بن منصور، - 683ق. - سرگذشت نامه - نفس (فلسفه)

کتاب "أزلیة النفس و معه رسالتان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

34,000 تومان