مرتب سازی بر اساس:
(تعداد نتایج: 7)  
البلدان
نويسنده:یعقوبی، احمد بن اسحاق - محقق:ضناوی، محمد امین
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
البلدان (ابن الفقيه)
نويسنده:ابن فقیه، احمد بن محمد - محقق:هادی، یوسف
زبان : عربی
ناشر : عالم الکتب
فتوح البلدان
نويسنده:بلاذری، احمد بن یحیی
زبان : عربی
ناشر : دار و مکتبة الهلال
معجم البلدان
نويسنده:یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله
زبان : عربی
ناشر : دار صادر
معجم البلدان
نويسنده:یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله - مترجم:منزوی، علی نقی
زبان : فارسی
ناشر : سازمان ميراث فرهنگي کشور (پژوهشگاه)
تاریخ اجتماعی ایران
نويسنده:راوندی، مرتضی
زبان : فارسی
ناشر : امير کبير
منجم العمران في المستدرک علی معجم البلدان
نويسنده:خانجی، محمد امین
زبان : عربی
ناشر : مطبعة السعادة